Urteste S.A. wpisana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000886944

Kapitał zakładowy w wysokości 140 966,90 zł wpłacony w całości.

NIP: 5833355988