Polityka dywidendowa

W dniu 25 stycznia 2023 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki za rok obrotowy 2023 i lata następne, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą w formie uchwały z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku odnotowania przez Spółkę zysku w danym roku obrotowym w związku z komercjalizacją technologii opracowywanych przez Spółkę, Zarząd Spółki uważa za korzystne, aby rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez Radę Nadzorczą, wypłaty dywidend w wysokości od 40% do 60% zysku netto uzyskanego w danym roku obrotowym, który zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy. Ostateczne rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy będą zależeć od wielkości wypracowanego zysku, oceny sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki oraz potrzeb kapitałowych.

W ocenie Zarządu Spółki, realizacja niniejszej polityki dywidendowej powinna umożliwić uzyskanie przez akcjonariuszy częściowego zwrotu z inwestycji w toku jej trwania oraz powinna stanowić instrument pozytywnie wpływający na stabilność akcjonariatu Spółki w długiej perspektywie. Jednocześnie realizacja niniejszej polityki dywidendowej powinna zapewnić Spółce środki na kontynuowanie działalności i realizację kolejnych projektów badawczych.