Strategia

Strategia

Swoją strategię Urteste opiera o technologię wykorzystującą metodę enzymatyczną, która umożliwia opracowywanie testów wykrywających różne typy nowotworów na podstawie badania próbki moczu. Stanowi to innowacyjną technologię, która według najlepszej wiedzy Spółki nie jest aktualnie stosowana w wyrobach medycznych wprowadzonych do obrotu na rynku. Naszymi produktami są testy diagnostyczne do stosowania w diagnostyce in vitro. Na obecnym etapie rozwoju, Spółka wskazuje 15 celów diagnostycznych: rak trzustki, rak stercza, rak jelita grubego, rak płuca, rak nerki, rak wątroby, rak dróg żółciowych, rak żołądka, rak przełyku, rak jajnika, rak trzonu macicy, rak piersi, białaczka, chłoniak, glejak. Obecnie najbardziej zaawansowanymi w rozwoju produktami są testy diagnostyczne dla raka trzustki oraz dla raka prostaty, działające na zasadzie wykrywania pojedynczego nowotworu, realizowane przez Spółkę jako projekty PANURI oraz EASY-TEST.

Główne założenia strategii Urteste na najbliższe 5 lat obejmują:
1) komercjalizację produktów Spółki będących na zaawansowanych etapach rozwoju;
2) opracowanie nowych, innowacyjnych produktów;
3) rozwój Spółki w oparciu o ideę niskokosztowej organizacji – koncepcja „lekkiej firmy”

Celem Spółki jest opracowanie testów mających zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia różnych typów nowotworów. W ocenie Emitenta posiadane aktualnie know-how oraz zgromadzone wyniki badań pozwolą Spółce w krótkim czasie opracować kandydatów na nowe testy diagnostyczne. Emitent zakłada, że celem Spółki jest opracowanie testów mających zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia różnych typów nowotworów. W ocenie Emitenta posiadane aktualnie know-how oraz zgromadzone wyniki badań pozwolą Spółce w krótkim czasie opracować kandydatów na nowe testy diagnostyczne. Emitent zakłada, że w przyszłości możliwe będzie diagnozowanie wielu nowotworów przy pomocy jednego lub kilku wyrobów medycznych. Działanie docelowego wyrobu medycznego będzie oparte o uniwersalną technologię opracowaną przez Urteste i stosowaną obecnie dla pojedynczych testów.

Kluczową kompetencją Spółki jest projektowanie i rozwijanie testów diagnostycznych opartych o badanie moczu. Pierwsze etapy rozwoju testów diagnostycznych są podstawą działalności zasadniczej (core business) i stanowią istotę funkcjonowania Urteste.

Założeniem strategicznym Urteste jest rozwijanie w ramach firmy kluczowych kompetencji technologicznych i naukowych w celu maksymalizacji efektu realizowanych zadań związanych z aktualnymi projektami. Wiedza współpracowników oraz stosowane procesy technologiczne stanowią kluczowe aktywa i będą głównym stymulatorem rozwoju Spółki. Dlatego też Spółka koncentruje i będzie koncentrować się na ograniczaniu kosztów związanych z działalnością, która nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną zasadniczą działalnością badawczo-rozwojową.

Spółka zamierza wydzielić ze swoich struktur organizacyjnych zarówno działalność pomocniczą (core related business), zawierającą umiarkowanie istotne strategicznie funkcje (np. produkcja), jak i działalność uboczną (non core related business), która nie ma znaczenia strategicznego (np. księgowość, IT).

Zewnętrzna realizacja funkcji innych niż działalność zasadnicza w ocenie Urteste stanowi korzystniejsze rozwiązanie aniżeli angażowanie własnych zasobów kadrowych. Korzyści wynikające z przyjętej strategii „lekkiej firmy” to przede wszystkim:

a) koncentracja sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy – wysokiej jakości realizacji procesów operacyjnych,
b) uproszczenie struktury organizacyjnej i procedur,
c) ograniczenie ryzyka ekonomicznego (ograniczenie wydatków na środki trwałe),
d) zwiększenie elastyczności działania,
e) dostęp do know- how (niestanowiącego core business Emitenta),
f) wzrost efektywności i skuteczności działania.

Urteste koncentruje swoje działania na rozwoju następujących projektów związanych z wykorzystaniem posiadanego know-how w obszarze diagnostyki nowotworów:

a) PANURI – rozwiązanie Emitenta, które po zakończeniu prac rozwojowych będzie oferowane jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro do stosowania w diagnostyce raka trzustki;
b) EASY-TEST – projekt Emitenta, który ma na celu opracowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, mającego zastosowanie w diagnostyce raka prostaty;
c) FINDER – projekt mający na celu poszukiwanie nowych celów diagnostycznych w oparciu o posiadane przez Emitenta know-how. W ramach projektu prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania przyszłych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro służących do diagnostyki różnych typów nowotworów.