Urteste S.A. wpisana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000886944

 

Kapitał zakładowy w wysokości 111 978,80 zł wpłacony w całości.

 

NIP: 5833355988