Urteste S.A. wpisana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000886944

 

Kapitał zakładowy w wysokości 114.028,00 zł wpłacony w całości.

 

NIP: 5833355988