Oferta publiczna

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: „Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives”. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Oferta publiczna akcji Urteste obejmuje łącznie do 95 200 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście akcji) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN.

Emitent oferuje Akcje Serii C w następujących transzach:

 

  1. w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 20 000 sztuk,
  2. w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 75 200 sztuk.

 

O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane będą stanowić 8,50% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 8,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane są niezależne od Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa.

Zapisy przyjmowane są od 24 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Zapisy są składane po Ostatecznej Cenie Emisyjnej.

Minimalna liczba Akcji w zapisie w Transzy Małych Inwestorów – 20 sztuk

Maksymalna liczba Akcji w zapisie w Transzy Małych Inwestorów – 2 000 sztuk

Inwestor może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy wiele zapisów, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych na wszystkich złożonych Zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć  2 000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego w jednej firmie inwestycyjnej, opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazane powyżej, będzie traktowany jak Zapis na 2 000 (dwa tysiące Inwestora w jednej firmie inwestycyjnej, tj. wiele Zapisów złożonych w jednej firmie inwestycyjnej  łącznie na więcej niż 2 000 sztuk zostanie zredukowanych do liczby 2 000 sztuk Akcji Oferowanych

Inwestor  zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis. Inwestor zamierzający nabyć Akcje Oferowane, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinien otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Przed złożeniem zapisu, środki powinny zostać wpłacone na rachunek inwestycyjny. Zapisy na Akcje Oferowane  mogą być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z wymogami podmiotu przyjmującego zapisy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia zapisu oraz świadczenia usług można znaleźć na stronie  internetowej firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane.

Inwestor składający zapis w Transzy Małych Inwestorów, oprócz ceny za nabywane Akcje, powinien liczyć się dodatkowo z poniesieniem kosztów prowizji maklerskiej w wysokości określonej przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis na Akcje Serii C.

Akcje Spółki nie są notowane na żadnym zorganizowanym rynku prowadzonym przez GPW w Warszawie SA, ani na żadnym innym rynku.

Po dokonaniu przydziału Akcji serii C, Spółka podejmie działania w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu Akcji Nowej Emisji serii C oraz Akcji Istniejących.

Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Nowych Akcji jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych Spółki w perspektywie do końca I.  półrocza 2023 r., związanych przede wszystkim z działalnością badawczo-rozwojową, w tym w szczególności dotyczących obecnie realizowanych projektów, jak i przyszłych projektów, które Urteste zamierza zrealizować.

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą do 9,1 mln PLN. Finalna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom w Ofercie,  Ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznych kosztów Oferty.

Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji Akcji serii C na realizację następujących celów strategicznych:

 

  1. Prace badawczo-rozwojowe w projektach Finder, Panuri oraz Easy-Test
    (pozyskanie próbek klinicznych, bankowanie próbek, opracowanie dokumentacji systemowej oraz dokumentacji technicznej wyrobów medycznych, audyty i certyfikacje, opracowanie strategii regulacyjnej, przygotowanie koncepcji badań klinicznych) – 4,8 mln zł
  2. Ochrona patentowa – koszty związane ze zgłoszeniami nowych patentów oraz sfinansowanie kosztów postępowań w ramach faz krajowych na najważniejszych rynkach dla testów nowotworów trzustki i prostaty – 2,1 mln zł
  3. Ogólne koszty zarządu, w szczególności koszty księgowości, administracji, koszty związane z funkcjonowaniem spółki na rynku NewConnect, koszty związane z public relations oraz kosztów obsługi administracyjnej procesu pozyskiwania partnera strategicznego – 1,2 mln zł
  4. Koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń laboratorium do poszerzonego zakresu prac badawczo-rozwojowych oraz zakupem dodatkowego wyposażenia – 1,0 mln zł

investor@urteste.com

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną do 95 200 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Oferowane”) („Oferta”) emitowanymi przez  URTESTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”).

Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”) zostało sporządzone zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz.1053 z późn. zm.) i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum wraz z ewentualnymi  suplementami do Memorandum oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i w okresie jego ważności będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.urteste.eu) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym – na potrzeby Oferty – informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Memorandum, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.