Prospekt

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące zakończonej oferty, a sam prospekt udostępniany jest w związku z realizacją obowiązku wynikającego z rozporządzenia prospektowego.

Oferta publiczna akcji Urteste obejmuje do 395 286 akcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN (‘Akcje Oferowane”).O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane będą stanowić 25,74% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 25,74% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcje serii E oferowane będą w dwóch transzach:

  • Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – 355 736 akcji
  • Transzy Małych Inwestorów (TMI) – 39 550 akcji
 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowana poszczególnym kategoriom Inwestorów zostanie ustalona przez Spółkę oraz podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

 

Koordynator Publicznej Oferty:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa.

Logo

Członkowie Konsorcjum Detalicznego:

  • IPOPEMA Securities S.A.
  • Dom Maklerski BDM S.A.

 

Lista POK Członków Konsorcjum Detalicznego przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów

TerminCzynność
20 marca 2023 r.Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty)
21 marca – 3 kwietnia 2023 r.Road Show
3 kwietnia 2023 r.
(do końca dnia)
Ustalenie Ceny Maksymalnej lub Przedziału Cenowego
4 kwietnia 2023 r.
(do godz. 16.00)
Budowa Księgi Popytu
5 kwietnia 2023 r.
(do końca dnia)
Ustalenie i opublikowanie Ceny Akcji Oferowanych oraz ostateczne liczby oferowanych Akcji serii E (w tym podział na transze)

11 kwietnia – 4 maja 2023 r.

w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 17.00 – w przypadku Zapisów
składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego

w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zapisy na Akcje Serii E w Transzy Małych Inwestorów

11 kwietnia – 4 maja 2023 r.

w dniu 4 maja 2023 r. do godz. 17.00

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów
9 maja 2023 r.Przydział Akcji Oferowanych
Około 3 tygodnie od przydziału Akcji OferowanychPrzewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

 

Powyższy harmonogram Oferty może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane są niezależne od Spółki. Spółka, w porozumieniu z Koordynatorem Oferty, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF

Cena Akcji Oferowanych – 110,00 zł

Cena emisyjna Akcji Oferowanych będzie jednakowa dla obu transz. 

  • Transza Małych Inwestorów (TMI)

– uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji są podmioty, które w chwili złożenia zapisu posiadają rachunek inwestycyjny prowadzony przez firmę inwestycyjną przyjmująca zapisy (Członka Konsorcjum Detalicznego);

 

– minimalna liczba w zapisie 10 (słownie: dziesięć) sztuk, maksymalna liczba w zapisie w jednej firmie inwestycyjnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk. Inwestor może złożyć w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Oferowanych na wszystkich złożonych zapisach za pośrednictwem tej firmy inwestycyjnej nie może przekroczyć 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk.

 

  • Transza Dużych Inwestorów (TDI)

– uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane są podmioty które wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt „Warunki Oferty”, „Zasady Składania Zapisów” Prospektu i do których zostanie skierowane Zaproszenie do złożenia i opłacenia zapisu;

 

– ponadto, do złożenia zapisów w TDI uprawnieni będą również Inwestorzy, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, jednakże pod warunkiem, że złożą na zasadach ogólnych zapis lub zapisy o wartości nie niższej niż 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) i na liczbę nie wyższą niż liczba Akcji Oferowanych zaoferowana do objęcia w TDI.

Nierezydenci RP zamierzający złożyć Zapis powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia, a także z informacjami na temat ograniczeń dotyczących możliwości oferowania Akcji Oferowanych znajdującymi się w Prospekcie.

W ramach oferty publicznej do 395 286 akcji serii E Urteste planuje pozyskać 52 mln zł netto.

Akcje obecnych akcjonariuszy nie są sprzedawane.

 

Cel emisyjnyWartość środków (mln PLN)
Cel nr 1 – Kontynuacja i dokończenie prac związanych z realizacją projektu PANURIok. 31,0
Cel nr 2 – Prowadzenie prac związanych realizacją projektu MULTI-CANCERok. 6,0
Cel nr 3 – Finansowanie kosztów uzyskania i utrzymania ochrony patentowej do końca 2025 rokuok. 4,0
Cel nr 4 – Finansowanie wynagrodzeń zespołu oraz utrzymania laboratorium do końca 2025 rokuok. 6,0
Razemok. 52 mln zł

investor@urteste.eu

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

 

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Zwracamy uwagę na fakt, że Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

 

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do Materiałów i informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych poniżej, może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji, należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do Materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

 

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH URTESTE S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

 

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

 

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (a) publiczną subskrypcją nie więcej niż 395.286 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”) („Oferta”) oraz (b) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) (i) 1.140.280 akcji na okaziciela Spółki („Akcje Istniejące”), tj. 1.000.000 akcji serii A, 24.588 akcji serii B, 95.200 akcji serii C, 20.492 akcji serii D oraz (ii) nie więcej niż 395.286 Akcji Nowej Emisji („Akcje Dopuszczane”), (iii) nie więcej niż 395.286 praw do akcji serii E („Prawa do Akcji”, „PDA”) („Dopuszczenie”).

 

W dniu 16 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

 

Prospekt wraz z ewentualnymi  suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów aktualizujących), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.urteste.eu) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/urteste-sa).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

 

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego tj. ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalny inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

 

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, oferujących i ich doradców. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych Materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

 

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z istotnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.