Władze spółki

Zarząd

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

Lekarz medycyny, menedżer, innowator. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współzałożyciel spółki Mabion i wieloletni członek Rady Nadzorczej. Wieloletni prezes IBSS Kraków, z którym m.in. rozwijał i wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania medyczne, w tym leki oryginalne. Twórca ośmiu patentów, w tym patentów międzynarodowych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i studiów MBA – Uniwersytet Gdański/Copenhagen Business School/FHTW Berlin.

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem. Pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży ubezpieczeniowej: Warta oraz Ergo Hestia. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki) i Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania).

Rada nadzorcza

Jarosław Biliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lekarz, doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył specjalizację z hematologii w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Założyciel, pomysłodawca, współwłaściciel i prezes zarządu Human Biome Institute – nowoczesnej firmy R&D w obszarze biotech (mikrobioty człowieka) oraz nowoczesnego laboratorium i banku mikrobioty człowieka.


W latach 2018 – 2021 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. W toku studiów na kierunku lekarskim laureat wielu konkursów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył w 2013 r. kierunek lekarski z najwyższym wynikiem na roku w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Ukończył rok przed planem studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i
w 2017 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Laureat prestiżowej Nagrody Wydziałowej V Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Nauk. W 2020 roku wybrany „Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz zwycięzca w konkursie „Złoty OTIS” w kategorii „debiut naukowy roku”. W pracy naukowej zajmuje się tematyką z dziedzin hematologii, transplantologii klinicznej, immunologii, antybiotykooporności, metagenomiki, genetyki i odpowiedzi przeciwnowotworowej, mikrobiomu jelitowego i jego oddziaływań z gospodarzem.


Autor wielu publikacji pełnotekstowych w prestiżowych czasopismach naukowych, streszczeń pokonferencyjnych i doniesień zjazdowych, w tym na prestiżowych kongresach międzynarodowych.


Kierownik grantów naukowych, współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym główny badacz i współautor własnego prospektywnego badania klinicznego oraz główny badacz w międzynarodowym badaniu retrospektywnym w ramach Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz innowacyjnego badania klinicznego finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dotyczącego leczenia COVID19 za pomocą przeszczepu mikrobioty jelitowej.

Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka ukończyła studia magisterskie w 2004 r., w 2008 r. uzyskała stopień doktora chemii, a w 2016 r. doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniona na stanowisku Profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Jest specjalistką w dziedzinie chemii peptydów i peptydomimetyków oraz enzymów proteolitycznych. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji z listy JCR cytowanych ponad 900 razy oraz trzy patenty. Kierowała i z sukcesem zrealizowała cztery projekty badawcze. Pani Magdalena Wysocka pełni funkcję Członka Komitetu Audytu.

Sławomir Kościak

Doradca Inwestycyjny i posiadacz tytułu CFA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i na Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski CEMS MIM. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 r. na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia. Pan Sławomir Kościak pełni funkcję Członka Komitetu Audytu.

Grzegorz Basak

Lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018), przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) (od 2017). Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski WUM (2003), uzyskał stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie badań nad eksperymentalną immunoterapią nowotworów (Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury WUM, 2005). Odbył staże podoktorskie w Temple University (2003, Filadelfia, USA) i w University of California, San Diego (2007-2008) w zakresie eksperymentalnej hematologii i badań nad komórkami macierzystymi.

 

W 2011r. uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, w 2014r. w zakresie hematologii (pierwsza lokata), a w 2017r. w zakresie transplantologii klinicznej. Zdobywca m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2012-2015). Członek Rady Młodych Naukowców przy MNiSW (2012-2013). Sekretarz Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia EBMT (2011-2017). W 2012r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej mobilizacji komórek krwiotwórczych. Stypendysta programu Top500 Innovators MNiSW w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji (Cambridge i Oxford, UK, 2015).

 

Zwycięzca konkursu Pulsu Medycyny “Supertalenty w medycynie roku 2016”, a w roku 2022 nominowany do nagrody „Naukowiec przyszłości 2022 w kategorii „Badania przyszłości” (Centrum Inteligentnego Rozwoju). Od stycznia 2019 – profesor tytularny. Obecnie główny nurt zainteresowań klinicznych i naukowych to zagadnienia związane z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych i immunoterapią nowotworów oraz rola mikrobiomu jelitowego i nowych technologii w hematologii. Współautor > 100 publikacji o międzynarodowym zasięgu o łącznym IF > 740, indeks Hirscha 28. Współzałożyciel spółki Saventic Health Sp. z o. o. zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji w diagnostyce chorób rzadkich oraz Human Biome Institute.

Maciej Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). Posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych wynikającą m.in. z uzyskania licencji maklera papierów wartościowych, których uzyskanie warunkowane jest złożeniem stosownego egzaminu obejmującego problematykę związaną z rachunkowością oraz analizą sprawozdań 104 finansowych. Uzyskał ponadto tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadany przez CFA Institute w Charlotesville w Stanach Zjednoczonych, a także ukończył szereg innych szkoleń i kursów z tego zakresu.Posiada bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie jako niezależny członek Rad Nadzorczych, w tym również jako przewodniczący/członek Komitetów Audytu. Funkcje członka Rady Nadzorczej pełnił m.in. w takich spółkach jak: Grupa KĘTY, LPP, Drop, VRG, Libet, Interbud-Lublin. Pan Maciej Matusiak pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 są Maciej Matusiak oraz Sławomir Kościak.

Informacje o powiązaniach członkach rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

Magdalena Wysocka będąca Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązana z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Sławomir Kościak będący Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Jarosław Biliński będący Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Grzegorz Basak będący Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Maciej Matusiak będący Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.