Akcjonariusz Liczba akcji Procent udziałów i głosów
Adam Lesner 241 808 21,59%
Natalia Gruba 209 018 18,67%
Twiti Investmensts Ltd 204 918 18,30%
Grzegorz Stefański 184 422 16,47%
Tomasz Kostuch 184 422 16,47%
Pozostali Akcjonariusze 95 200 8,50%
Razem 1 119 788 100%

Kapitał zakładowy Urteste wynosi 111.978,80 zł, wpłacony w całości.

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.