Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Procent udziałów i głosów
Adam Lesner
241 808
17,15%
Natalia Gruba
209 018
14,83%
Twiti Investmensts Ltd
204 918
14,54%
Grzegorz Stefański
185 993
13,19%
Tomasz Kostuch
184 422
13,08%
Allianz TFI
122 933
8,72%
Pozostali Akcjonariusze
260 577
18,49%

Razem

1 409 669

100%

Kapitał zakładowy Urteste wynosi 140 966,90 zł, wpłacony w całości.

 

 

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.