Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Procent udziałów i głosów
Adam Lesner
241 808
21,21%
Natalia Gruba
209 018
18,33%
Twiti Investmensts Ltd
204 918
17,97%
Grzegorz Stefański
185 993
16,31%
Tomasz Kostuch
184 422
16,17%
Pozostali Akcjonariusze
114 121
10,01%

Razem

1 140 280

100%

Kapitał zakładowy Urteste wynosi 114.028,00 zł, wpłacony w całości.

 

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.